Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Pałace - UAM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pałace UAM.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie multimedia posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
 • nie zawsze zachowany jest wymagany kontrast tekstu do tła.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kuca Szpytko, e-mail: anna.szpytko@amu.edu.pl telefon:+48 61 829 44 11 .

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Centrum Marketingu UAM
Adres: ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
E-mail: dostepnosc@amu.edu.pl
Telefon: 61 829 44 11

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu

Adres: ul. Wolności 37, 62-404 Ciążeń

Kierownik obiektu: Andrzej Bendziński (email: bendar@amu.edu.pl)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się przypałacowy plac parkingowy, bez wyznaczonych miejsc do parkowania. Znajduje się tam około 50 miejsc, do 60m od głównego wejścia do obiektu. Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Posiada schody bez poręczy i bez podnośników. Wnętrze obiektu również nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – brak wind czy toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Do budynku można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 63 276 41 24

Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku

Adres: Obrzycko- Zamek 1, 64-520 Obrzycko

Osoba wypełniająca formularz: Sebastian Kałużny (obrzycko@amu.edu.pl, tel. 519 340 562)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż teren dookoła budynku jest nieutwardzony. Wejście główne do budynku posiada schody, natomiast pochylnia/ winda ulokowana jest od innej strony budynku – od strony rzeki Warty. Wnętrze budynku w ogóle nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (brak wind, brak schodów z poręczami, brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami). Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Stron internetowa obiektu: www.palac-obrzycko.pl Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: Tel. 61 829 28 00

Zespół Pałacowo-Parkowy w Gułtowych

a) Pałac Wejście główne do pałacu wyposażone jest w dwa zabytkowe stopnie, bez poręczy. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przewidziano możliwość skorzystania z podnośnika pionowego, który zjeżdża na poziom -1. W obiekcie znajduje się przystosowana toaleta.

b) Oficyna W budynku znajdują się dwa pokoje dla gości z łazienką przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd do obiektu jest z tzw. poziomu zerowego.